พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  วัดศีลขันธาราม ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย 

นายพิริยะ  ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการ  และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยมีพระเทพบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตร่วมพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๖  รูป

 

         โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ภาพ : ปชส.พศจ.อ่างทอง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,592