พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๔ พศจ.อ่างทอง ออกตรวจสอบจำนวนนักเรียนของโรงพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดอ่างทอง พศจ.อ่างทองลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) พศจ.อ่างทองลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,077