วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“มุ่งส่งเสริม สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม”

 พันธกิจ (MISSION) 
1. ให้บริการและประสานงานกิจการคณะสงฆ์
2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. พัฒนาและดูแลรักษา และจัดการวัดร้างศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

 

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
BUDDHA
1. ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
2. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,681