ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางปนัดดา  สายคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

 

นางสาลี่  ศรีเมือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวช่อลัดดา  ฝากพร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปนัดดา  ทองคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวภัทรานิษฐ์   ไชยรังศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัชยา  นวลจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกมลวรรณ  สีดาว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
          นายวิสุทธินันท์  นิลพัฒน์               
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   

             -ว่าง-                 

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุกัญญา สิงห์โภชน์
พนักงานทำความสะอาด
 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,592