พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วม พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมบุคลากรในสังกัด เช้าร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิริยะ  ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ  อีกทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อเป็นมรดกของประเทศชาติ

      เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ ในการนี้ จังหวัดอ่างทอง ได้มีทุกภาคส่วนที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ โดยมียอดเงินบริจาค ดังนี้

๑. โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๖,๐๘๐ บาท  

๒. สมทบเป็นเงินสด จำนวน ๑๑๐,๕๑๒  บาท 

รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น ๑๒๖,๕๙๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

 

ภาพ : ปชส.พศจ.อ่างทอง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,592