สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๒

          สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๒ วัดช้าง (ช้างให้)ตั้งอยู่วัดช้าง เลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๑๐โทร. ๐๘-๔๒๓๙-๘๔๘๓ โทรสาร ๐-๓๕๖๗-๒๙๓๗ E – mail : Suwajjano-2192@hotmail.co.th ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สังกัดมหานิกาย

          นามเจ้าสำนัก พระครูสุวัฒน์วรกิจ นามเดิม สุพจน์ ฉายา สุวจฺจโน อายุ ๖๗ พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ นักธรรมเอก, กศ.บ. ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์(ถ้ามี) เจ้าอาวาสวัดช้าง, เจ้าคณะตำบลบ้านแห, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง

       สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม โดยมีขนาดพื้นที่ ๗๔ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา ห้องพักรองรับได้ ๔๐๐ คน โดยมีอุปกรณ์ไว้สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติธรรม ดังนี้ (๑) เสื่อปูนั่ง ๒๐๐ ผืน (๒) เก้าอี้ ๔๐๐ ตัว (๓) โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ (๔) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (๕) ยาสามัญประจำบ้าน, ชุดปฐมพยาบาล           (๖) พัดลมตั้งโต๊ะ ๑๒ ตัว, พัดลมติดเสา ๒๔ ตัว

      สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีจำนวนพระวิปัสสนาจารย์สอน  ๕ รูป ดังนี้

๑. ชื่อ พระครูสุวัฒน์วรกิจ ฉายา สุวจฺจโน อายุ ๖๗ พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ นักธรรมเอก, กศ.บ. ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

๒. ชื่อ พระปัญญา ฉายา สุจิณฺโณ อายุ ๖๖ พรรษา ๑๔ วิทยฐานะ นักธรรมเอก ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

๓. ชื่อ พระครูสังฆรักษ์อาคม ฉายา อาภทฺธโร อายุ ๔๕ พรรษา ๑๗ วิทยฐานะ นักธรรมเอก, พธ.ม. 

๔. ชื่อ พระครูสมุห์อภิญธงชัยจิรายุ ฉายา ธนิโก อายุ ๕๖ พรรษา ๒๙วิทยฐานะ นักธรรมเอก 

๕. ชื่อ พระมหาวิชชนันท์ ฉายา มหาปุญฺโญ อายุ ๖๙ พรรษา ๑๐วิทยฐานะ นักธรรมเอก,ปธ.๖. 

      สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม ดังนี้

ก. หลักสูตรการอบรม ๓ วัน ๒ คืน

ข. หลักสูตรการอบรม ๔ วัน ๕ คืน

ค. หลักสูตรการอบรม ๗ วัน ๖ คืน

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,334