สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๑

                     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดต้นสน แห่งที่ ๑ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐ โทร ๐-๓๕๖๑-๑๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๓๘๐๗    ได้รับการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย นามเจ้าสำนัก พระเทพสุวรรณมุนี นามเดิม ประถม ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๗๒ พรรษา ๕๑ วิทยฐานะ ม.ศ. ๓ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

           ด้านอาคารสถานที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม โดยมีขนาดพื้นที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา ส่วนของอาคารปฏิบัติธรรม        หรือห้องปฏิบัติธรรม ขนาด ๓,๒๐๐ ตรม. จำนวนคนที่รองรับได้ ๓,๐๐๐ คน ห้องน้ำจำนวน ๑๑๓ ห้อง อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติธรรม (๑.) เสื่อ (๒.) หมอน (๓.) มุ้งครอบ              (๔.) อาสนะปูนั่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีพระวิปัสสนาจารย์ ๔ รูป ดังนี้                                                                                                                                                                         ๑ ชื่อ พระเทพสุวรรณมุนี ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๗๒ พรรษา ๕๑ วิทยฐานะ ม.ศ. ๓ ดร.กิตติมศักดิ์

๒ ชื่อ พระเพลิน ฉายา โชติธมฺโม อายุ ๗๓ พรรษา ๕๒ วิทยฐานะ ม.ศ. ๓                                                                                                                                                                   

๓ ชื่อ พระครูปลัดอุดร ฉายา ปริปุณฺโณ อายุ ๔๘ พรรษา ๒๔ วิทยฐานะ พธด.                                                                                                                                                               

๔ ชื่อ พระครูสมุห์รุ่งเรือง ฉายา รตินฺธโร อายุ พรร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,393