ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางปนัดดา  สายคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

 

นางศศิพร  ผึ้งเผือก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาลี่  ศรีเมือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวช่อลัดดา  ฝากพร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวปนัดดา  ทองคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภัทรานิษฐ์   ไชยรังศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัชยา  นวลจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกมลวรรณ  สีดาว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

             นายวิสุทธินันท์  นิลพัฒน์                 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายธนวัฒน์  อาจมังกร
พนักงานขับรถยนต์
นางปัทมา  เอี่ยมแท้
พนักงานทำความสะอาด
 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,317