การประกวดพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

การประกวดพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดย พระคิลานุปัฏฐากที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวนุชษญากร คณาภรณ์ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๐๖๑ ๖๑๑๐ ภายในวันทีี่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ปรับ2-18.1.65 แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระค.pdf |
pdf ปรับ2-18.1.65 แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระค.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,162