วัดท่าอิฐ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ บ้านบางพลับ ถนนอ่างทอง - โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๔ บริเวณที่ตั้งเดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้าง วัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดใหม่ จึงขนานนามว่า วัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้าน เรียกว่า หลวงพ่อเพ็ชร พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยาประมาณกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต สิ่งที่โดดเด่นของวัดท่าอิฐ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ซึ่งมองเห็นมาแต่ไกลจากถนน สีทองอร่ามพระเจดีย์มี ๒ ชั้น โดยชั้นที่ ๒ ของเจดีย์มีพระพุทธชินราชเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่บนฐานยกสูงตรงกลาง มูลเหตุของการสร้างพระธาตุเจดีย์เนื่องจาก ราวพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระครูสุคนธศีลคุณ(หลวงพ่อหอม) มีดำริจะสร้างเจดีย์ขึ้นในบริเวณวัด มีความกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๗๓ เมตร รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีิองค์ระฆังและปล้องไฉน ๓๒ ปล้อง เพื่อทดแทนเจดีย์หลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ผุพังไปตามกาลเวลา และเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระศอ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ พระพุทธรูปปางต่างๆประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนา และเพื่อระลึกถึงพระคุณของ พระองค์ที่สั่งสอน สัตว์โลกจนเพียบพร้อมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ต่อมาราวพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระคุณสุคนธศีลคุณได้ทราบอาการ พระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นช่วงที่กำลังเริ่มก่อสร้างเจดีย์ ด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่านพ่อหอม ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรถ้าเป็นไปดังสัจจาธิษฐาน จะสร้างเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสกุณาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,362